Kontrollansvarig i bygglovsärende

LÄS MER

Här anmäler du en kontrollansvarig (KA) till ett bygglovsärende. Kontrollansvariga certifieras av Boverket.  

Kontrollansvarigs åtaganden  

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen. Kommunen är inte skyldig att göra någon prövning av detta utan det åligger den sökande att undersöka förhållandet.  

Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.  

Den kontrollansvarige ska:  

  1. biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan  

  1. vid fråga om rivningsplan biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall  

  1. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs  

  1. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 ovan informera byggherren och vid behov meddela samhällsbyggnadsnämnden  

  1. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök  

  1. dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet  

  1. meddela samhällsbyggnadsnämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag. 

Läs mer om kontrollansvarig och kontrollplan 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00