Ta hand om avloppsslam på egen mark

LÄS MER

Omhändertagande av slam genom egen försorg kan medges om det sker på fullt betryggande sätt utan att det uppstår problem för människors hälsa eller miljön. En förutsättning är att det på fastigheten finns tillräckliga spridningsarealer, alternativt att sådana finns på anslutande fastighet och ett kontrakt med den fastighetsägaren är upprättat.  

  • Tömningsanordningen skall vara så konstruerad, att både yt- och bottenslammet kan tas omhand. Skopa och hink med snöre godtas inte.  

  • Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per kalenderår. 

  • Slammet ska myllas ned omedelbart efter spridning.  

  • De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken gäller. Bristande skötsel och andra missförhållanden som kan uppkomma kan leda till att beslutet hävs. 

  • Villkor och tidsbegränsning för dispensen kommer att fastställas i beslutet. 

  • Dispenser är personliga och förfaller om fastigheten byter ägare.  

Avgift  

Avgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida: uddevalla.se. Avgift tas ut även vid avslag. Vid byte av taxa tar Uddevalla Energi ut en administrativ avgift, läs mer på Uddevalla Energis egen hemsida: uddevallaenergi.se.  

Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga.  

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522696000