Hämtning av hushållsavfall, dispens

LÄS MER

För att få dispens från sophämtning ska användningen av huset och mängden avfall vara betydligt mindre än vid normal användning av en fastighet. Särskilda skäl måste tas upp i ansökan. Att en fastighet endast är fritidsbebodd är inte ett skäl till dispens. Hur allt avfall ska tas omhand måste anges i ansökan tillsammans med beskrivningen hur fastigheten används. 

Dispensen är personlig och upphör om fastigheten byter ägare. Dispensen gäller under fem år. 

Avgift  

Avgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag.  

En grundavgift tas alltid ut för kommunens avfallshantering. 

Vid byte av taxa tar Uddevalla Energi ut en administrativ avgift. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522696000