Ta hand om eget fosforfiltermaterial

LÄS MER

Det uttjänta filtermaterialet ska – i första hand - spridas på jordbruksmark där det finns ett kalkningsbehov, så att näringen tillvaratas i ett kretslopp. Om filtermaterialet sprids på något annat än jordbruksmark ska den tänkta ytan vara minst 2000 m² stor och det bör också finnas möjlighet att plöja ytan om materialet ansamlas. Det tar fem till tio år för filtermaterialet att brytas ner efter spridning. Innan spridning bör filtermaterialet torkas i en till två veckor under tak.  

Omhändertagande av uttjänt filtermaterial från fosforfälla genom egen försorg kan medges om det sker på fullt betryggande sätt utan att det uppstår problem för människors hälsa eller miljön. En förutsättning är att det på fastigheten finns tillräckliga spridningsarealer, alternativt att sådana finns hos lokal lantbrukare och ett kontrakt med lantbrukaren är upprättat. - De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken gäller. Bristande skötsel och andra missförhållanden som kan uppkomma kan leda till att beslutet hävs. - Villkor för dispensen kommer att fastställas i beslutet. 

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Avgift tas ut även vid avslag.  

Om din ansökan inte innehåller allt som behövs, kan ansökan ta längre tid att handlägga. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00