Spridning av växtskyddsmedel

LÄS MER

Ansökan/anmälan om spridning ska göras senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. 

För mer information om vilken sorts spridning som kräver en anmälan och vilken som kräver tillstånd, läs på vår hemsida om bekämpningsmedel 

Samhällsbyggnad tar ut timavgift för handläggning av din anmälan, ansökan eller underrättelse enligt taxa som är fastställt av kommunfullmäktige. 

Du som sprider bekämpningsmedel ska förvissa dig om att spridningen kan ske utan risk för förorening. Säkerställ ordentligt skyddsavstånd till grundvattnet och till känsliga områden som exempelvis vattendrag, vattentäkter, naturbetesmarker och annans egendom. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522696000