Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om dispens ska göras i god tid innan man påbörjar det planerade arbetet. Att påbörja byggnation eller åtgärder i ett strandskyddat område utan skriftlig dispens är förbjudet. Samhällsbyggnad är skyldiga att anmäla sådana brott vidare till åklagare.  

Om dispensen gäller ersättningsbyggnad bör det befintliga huset få stå kvar tills du fått dispensbeslutet. Om din dispensansökan gäller en byggnad krävs det i de flesta fall även bygglov.  

Om dispens beviljas måste åtgärden påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

 

Länsstyrelsen eller kommunen?

I de flesta fall prövas strandskyddsdispenser av kommunen, men inom statligt skyddade områden är det Länsstyrelsen som gör dispensprövningen. Alla kommunala dispenser granskas av Länsstyrelsen som har möjlighet att överpröva dispensbesluten. Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning inom tre veckor från det att myndigheten tog del av kommunens beslut.  

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning av ansökan. Avgift tas ut även vid avslag.

Information om avgifter

Information

Läs mer om vad strandskyddsbestämmelserna innebär, särskilda skäl med mera

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa