Lantmäteriförrättning

LÄS MER

Ansökan avseende överlåtet område ska göras inom sex månader från det att köpehandling eller motsvarande undertecknades. Även förvärvaren får ansöka om lantmäteriförrättning. 

Om sökanden är dödsbo bör bestyrkt kopia av bouppteckningen bifogas. Om ansökan görs genom ombud ska fullmakt bifogas. Företrädare för bolag, förening eller motsvarande ska bifoga registreringsbevis eller protokollsutdrag. 

Inom en vecka skickar vi en bekräftelse till dig som ett bevis att vi har mottagit ansökan. I bekräftelsen står det bland annat beräknad handläggningstid och eventuella kompletteringar som vi behöver få in. 

Läs mer om lantmäteriförrättning 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00